Druhy poskytovaných sociálních služeb:

  1. domov pro seniory
  2. domov se zvláštním režimem

1.Veřejný závazek

1.Poslání domova pro seniory

Posláním našeho domova je vytvářet pro seniory příjemné prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby. Podporovat je k co nejvíce soběstačnému, samostatnému a důstojnému způsobu života s udržením a rozvíjením jejich sociálních kontaktů. 

2.Veřejný závazek

2. Poslání domova se zvláštním režimem

Vytvářet uživatelům stabilní a bezpečné prostředí, poskytovat podporu při projevování vlastní vůle – to vše s ohledem na jejich zvyklosti.

Služby obsahují tyto základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. návštěvy kulturních akcí (divadlo, výstavy, výlety, rekreace apod.)
  • sociálně-terapeutické činnosti – rozvoj a udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob do běžného života
  • aktivizační činnosti (např. volnočasové a zájmové aktivity)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů