Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách se v domovech pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Cílová skupina uživatelů

 1. Senioři, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, nebo pro nepříznivou sociální situaci nemohou své životní potřeby uspokojovat ve svém přirozeném prostředí a potřebují trvalou pomoc druhé osoby.
 2. Věková struktura cílové skupiny:
  • mladší senioři (65-80 let)
  • starší senioři (nad 80 let)

Služby jsou určeny přednostně občanům hl. města Prahy. Mimopražští žadatelé mohou být přijati pouze v případě, že zařízení má více než 1 měsíc volnou kapacitu, je dořešena výše dofinancování z místa bydliště a přijetí žadatele je odsouhlaseno odborem SOC MHMP.

 

Okolnosti vylučující poskytování pobytové sociální služby:

 1. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 3. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

Další okolnosti vylučující poskytnutí pobytové sociální služby:

 1. naplněná kapacita domova
 2. zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 3. zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí pobytové sociální služby, o kterou osoba žádá

 

Ubytování

Uživatelé bydlí na 2 odděleních. Bydlení je zajištěno ve dvoulůžkových nebo jednolůžkových pokojích o rozměrech 8,8 m² a 13 m². Každý nový uživatel je vždy ubytován ve dvoulůžkovém pokoji, v průběhu pobytu má možnost podat žádost o pokoj jednolůžkový.
Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle, skříňka) a umyvadlem s teplou a studenou vodou. Toalety a koupelny jsou společné.

Na každém oddělení je ordinace, klubovna s televizí, klub pro zájmové činnosti, malá kuchyňka s vařičem a lednicí. Na chodbách je zařízeno několik odpočinkových koutů k příjemnému posezení.
Společné prostory pro uživatele celého domova jsou jídelny, velká společenská místnost či pracoviště rehabilitace. Uživatelé mají v prostorách jídelny k dispozici prodejní automat na nápoje.

Uživatelé se stravují v jídelně domova, který má k tomuto účelu v provozu vlastní kuchyň. Pro imobilní uživatele nebo uživatele s omezenou mobilitou je dle individuálních potřeb zajištěno stravování v klubovnách nebo na pokojích. Na přípravu dietních jídel dohlíží nutriční terapeutka. Dietní stravování je zajištěno.

Většina kulturních a společenských akcí se odehrává ve společenské místnosti domova – Zimní zahradě. Uživatelé mohou dle svého zájmu navštěvovat i kluby na odděleních nebo akce mimo domov, které zajišťují pracovníci aktivizačních činností.

Počet míst 92
Počet dvoulůžkových pokojů 32
Počet jednolůžkových pokojů 28

 

Výše úhrad od 1.7.2019

Ceník úhrad

Vícelůžkový Jednolůžkový pokoj
Denně Denně
ubytování* 191,- Kč ubytování* 200,- Kč
strava 170,- Kč strava 170,- Kč
* Ubytování zahrnuje úklid, praní prádla a drobné opravy ošacení.

V případě, že výše důchodu nepokryje plnou výši úhrady za poskytovanou sociální službu, dostává uživatel 15% ze svého příjmu jako kapesné. Za příjem se nepovažuje příspěvek na péči.

Příspěvek na péči je poskytován státem osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Je určen na zajištění služeb sociální péče, nelze ho tedy použít na zaplacení hygienických pomůcek, regulačních poplatků (za pobyt v nemocnici, za recept, léky, apod.). Nárok na tento příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Žádost o příspěvek na péči lze podat na Úřadu práce dle trvalého bydliště žadatele.

 

Fakultativní služby

Sazebník fakultativních činností