Druhy poskytovaných sociálních služeb:

 1. domov se zvláštním režimem

 

1. Veřejný závazek

 • Poslání domova pro seniory

Posláním našeho domova je vytvářet pro seniory příjemné prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby. Podporovat je k co nejvíce soběstačnému, samostatnému a důstojnému způsobu života s udržením a rozvíjením jejich sociálních kontaktů. 

 

2. Veřejný závazek

 • Poslání domova se zvláštním režimem

Vytvářet uživatelům stabilní a bezpečné prostředí, poskytovat podporu při projevování vlastní vůle – to vše s ohledem na jejich zvyklosti.

 

Služby obsahují tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. návštěvy kulturních akcí (divadlo, výstavy, výlety, rekreace apod.)
 • sociálně-terapeutické činnosti – rozvoj a udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob do běžného života
 • aktivizační činnosti (např. volnočasové a zájmové aktivity)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů