Krok č. 1. Žádost si vyzvedněte přímo u sociálních pracovnic, ve vrátnici domova nebo si ji můžete stáhnout z našich webových stránek.

Rádi vám poradíme s vyplněním žádosti a zodpovíme všechny dotazy týkající se života v našem domově. Možná, že byste si náš domov nejprve rádi prohlédli. Na návštěvě se můžete domluvit se sociálními pracovnicemi.

Krok č. 2. Vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář žádosti s vyjádřením lékaře (součást žádosti) je možné doručit do domova osobně žadatelem popř. jeho zástupcem, rodinným příslušníkem nebo jinou blízkou osobou, případně poštou.

Krok č. 3. Přijaté žádosti posuzuje pracovní skupina z řad zaměstnanců domova, ředitelka domova a praktický lékař. Na jednání je přizván zástupce odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP a zástupce Úřadu MČ Prahy 8. Posouzená žádost je zaevidována v počítačovém programu a žadatel je písemně vyrozuměn o zařazení, případně nezařazení žádosti do evidence žadatelů.

Bližší informace o kriteriích pro přijetí do Domova pro seniory Kobylisy Vám poskytnou sociální pracovnice.